Skip to main content
Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: Creation of the Gods I: Kingdom of StormsPaused: Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
Poster Image

Rated: 7.1 out of 10 with 322 votes.
Watch Creation of the Gods I: Kingdom of Storms (2023) : Online. Based on the most well-known classical fantasy novel of China, Fengshenyanyi, the trilogy is a magnificent eastern high fantasy epic that recreates the prolonged mythical wars between humans, immortals and monsters, which happened more than three thousand years ago.
Show More
Show Less
7.1 PG China Beijing Culture, Century Changshengtian Film, Tencent Penguin Pictures, Maoyan Entertainment, Huaxia Film Distribution Trailer
Main Actors:
Yin Shou
Ji Chang
Jiang Ziya
Ji Fa
Yin Jiao
Su Daji
Shengong Bao
Queen Jiang
Yuan Shi Tian Zun
Yang Jian
Ne Zha
Chong Yingbiao
Jiang Wenhuan
E Shun
Emperor Yi
Yin Qi
Tai Yi Zhen Ren
Bi Gan
Jiang Huanchu
E Chongyu
Chong Houhu
Bo Yi Kao
Su Hu
Su Quanxiao
Xin Jia
Lü Gong Wang
Huang Yuanji
Jin Kui
Sun Ziyu
Peng Zushou
Zheng Lun
Shang Rong
You Hun
Fei Zhong
Fei Lian
Chi Jing Zi
Guang Cheng Zi
Huang Long Zhen Ren
Ling Bao Da Fa Shi
Ju Liu Sun
Qing Xu Dao De Zhen Jun
Zu Yi
Jiang Huan
Qiong Xiao
San Yi Sheng
Nangong Shi
City Gatekeeper
Ji Chang's Carriage Handler
Lei Zhen Zi
Old Fish Seller
Wen Zhong
Deng Chanyu
Tai Luan
Mo Li Hai
Mo Li Hong
Mo Li Shou
Executioner
Cell Boss
Overseer
Bi Xiao
Yun Xiao
Dao Heng Tian Zun
Wen Shu Guang Fa Tian Zun
Pu Xian Zhen Ren
Ci Hang Dao Ren
Yu Ding Zhen Ren
Yin Pobai / Mo Li Qing
Su Quanzhong
Wu Gaokui
Cao Zong
Ma Zhao
Zhong Zhiming
Yao Shuliang
Tai Dian
Directed by:
Release Date:
Genres:Comedy, ,
Keywords:Sibling-Relationshipmonster, based on novel or book, mythological beast, high fantasy, physical immortality, chinese mythology
You may also like these Movies:
Slaughterhouse-Five
1972
6.484
Gladiator for Rent
1993
10
Hulk: Where Monsters Dwell
2016
6.6
The Man in the Iron Mask
1998
4.5
Digimon Adventure tri. Part 4: Loss
2017
6.935
Kamen Rider OOO 10th: The Core Medals of Resurrection
2022
5.4
OverDoom
2018
0
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna
2020
8.149
Unknown Soldier
1995
6
Sword Art Online the Movie – Progressive – Scherzo of Deep Night
2022
7.708
Gamera vs. Barugon
1966
6.383
Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl
2019
8.226
The Eiger Sanction
1975
6.121
Tokyo: The Last War
1989
7.3
Ansatsu
1996
0
Cirque du Freak: The Vampire's Assistant
2009
5.8